Gratis verzending in België vanaf €60 – Naar Nederland vanaf €80 

Search
Close this search box.

Gratis verzending in België vanaf €60 –
Naar Nederland vanaf €80 

Search
Close this search box.

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Model van Algemene verkoopsvoorwaarden webshop B2C
Ondernemingsgegevens
Atelier Amandine
Oostrozebekestraat 206
8760 Meulebeke
info@borduuratelieramandine.be
+32 472 65 16 90
BE-0774.348.030

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Atelier Amandine, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te
Oostrozebekestraat 206; 8760 Meulebeke, BTW BE 0774.348.030, (hierna ‘Atelier Amandine’) biedt haar
klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige
Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door
een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de
webwinkel van Atelier Amandine moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee
hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.
Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk,
schriftelijk en uitdrukkelijk door Atelier Amandine aanvaard zijn. De klant verklaart dat de aangekochte
producten voor eigen verbruik bestemd zijn (of als geschenk om gratis weg te geven) en NIET
doorverhandeld zullen worden. De klant die de producten wil verhandelen wordt verzocht om
rechtstreeks contact op te nemen met Atelier Amandine.
Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant
te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden
aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het
woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen
bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is,
materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden
Atelier Amandine niet. Atelier Amandine is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden
informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. is in geen geval aansprakelijk ingeval van
manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv.
maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf
contact op te nemen met onze klantendienst. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan
te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Atelier Amandine. Atelier Amandine kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een
beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod
vermeld.
Artikel 4: Online aankopen
De klant kan via het online bestelsysteem een bestelling plaatsen en gelijk afrekenen via het
betaalsysteem. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen
• via kredietkaart
• via bankkaart
• Bancontact
• Bank app
• …
Atelier Amandine is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de
Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.
Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Wanneer bestelling is voltooid en betaald, worden de gevraagde producten met de grootste zorg
voorbereid, verpakt en verzonden. De gangbare portkosten zijn ten laste van de klant. Bestellingen
worden enkel aanvaard van meerderjarige personen. Producten worden enkel geleverd in de landen
waarvoor de website de levering toestaat. De levering gebeurt door B-post.
De kosten die hiervoor worden aangerekend zijn de volgende:
België: € 5,70
Nederland: 10€
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats
van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Eventuele vertragingen in de
leveringen zullen in geen geval aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding of annulatie van de
bestelling. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen
aanleiding geven tot extra kosten. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een
artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan
Atelier Amandine. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door
hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het
risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de
opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Atelier Amandine was
geboden.
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve
eigendom van Atelier Amandine. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het
eigendomsvoorbehoud van Atelier Amandine te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel
betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
Artikel 7: Herroepingsrecht
Gepersonaliseerde goederen kunnen niet geretourneerd worden.
Niet-gepersonaliseerde goederen kunnen geretourneerd worden binnen de 14 dagen na ontvangst. De
goederen moeten in originele verpakking, ongeopend en onbeschadigd teruggestuurd worden. Zoniet
worden kosten in rekening gebracht ten belope van 100%, 50% of 20% van de prijs van de goederen,
afhankelijk van de staat waarin de goederen verkeren.
In geval de Klant beschadigde goederen ontvangt, heeft de Klant het recht ze binnen 8 werkdagen terug
te sturen, na voorafgaandelijk contact opgenomen te hebben met Atelier Amandine.
Goederen dienen steeds aangetekend of per koerierdienst teruggestuurd te worden. Atelier Amandine
kan onder geen voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane retourzendingen. De
kosten voor het versturen van een retourzending zijn voor de rekening van de klant.
Bij weigering van de terugzending door Atelier Amandine, ontheft dit de Klant niet van zijn
betalingsverplichting.
Binnen de 30 dagen na ontvangst van de retourzending bij Atelier Amandine wordt het volledige bedrag
van de zending terugbetaald via overschrijving aan de Klant.
Bestellingen kunnen kosteloos geannuleerd worden zolang deze nog niet gepersonaliseerd werden voor
gepersonaliseerde goederen en zolang deze nog niet verstuurd werden voor niet-gepersonaliseerde
goederen.
Artikel 8: Klantendienst
De klantendienst van Atelier Amandine is bereikbaar op het telefoonnummer +32 472 65 16 90, via email op info@borduuratelieramandine.be of per post op het volgende adres Oostrozebekestraat 206,
8760 Meulebeke. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.
Artikel 9: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Atelier Amandine beschikt, is de Klant
ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder
aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant
van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het
betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt
Atelier Amandine zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.
Artikel 10: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, Atelier Amandine, respecteert de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018. De door u meegedeelde
persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de
afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of
marketingdoeleinden. De rechtsgronden zijn: de uitvoering van de overeenkomst, de toestemming, het
vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang de
onderneming. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of
verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen
om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze
noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende
aanvraag aan Atelier Amandine, Oostrozebekestraat 206, 8760 Meulebeke,
info@borduuratelieramandine.be, kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm
opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking
gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken. In
geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik
van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven. Om uw rechten uit te
oefenen, kan u zich richten tot Atelier Amandine, Oostrozebekestraat 206, 8760 Meulebeke,
info@borduuratelieramandine.be Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen
die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy.
Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen
enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door […] om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af
te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan
zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
Artikel 12: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt,
en de algemene verkoopsvoorwaarden van Atelier Amandine. In geval van tegenstrijdigheid, primeren
onderhavige Voorwaarden.
Artikel 13: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
Artikel 14: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht
inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij
gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform
(http://ec.europa.eu/consumers/odr/).